พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับคณาจารย์สถาบันฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับคณาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มนร. ในวันสถาปบามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมด้านการเงินการคลัง เพื่อสร้างภาวะผู้นำ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565จัดโดย ศูนยบริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ สถาบันฯ มนร.

อบรมการเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ

เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน อบรมการเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์ และยกย่องเชิดชูเกียรติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี  เจ๊ะหะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและวิจัยวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  ตรงกับวันที่ 22 รอญับ ฮ.ศ.1443เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน   อบรมการเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์ และยกย่องเชิดชูเกียรติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี  เจ๊ะหะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและวิจัย วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  ตรงกับวันที่ 22 รอญับ […]

รับสมัครกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครบรอบ 17 ปี

รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ การแข่งขันอนาซีด การประกวดหนังสั้น การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอาหรับ การประกวดตะรอนนุม