เข้าร่วมสัมมนาเยาวชนอาเซียน “เยาวชนกับสันติภาพโลก ซึ่งจัดโดยสภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ในฐานะได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมได้นำนักศึกษา จำนวน 4 คน จากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมสัมมนาเยาวชนอาเซียน “เยาวชนกับสันติภาพโลก ซึ่งจัดโดยสภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2566 โดยมีคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบียคอยให้ความรู้ และชี้แนะให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสัมมนาทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งหมด 220 คน จากการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพที่ดีต่อนักศึกษา และผู้เข้าร่วมการสัมมนาให้มีความรู้ ความเข้าใจอิสลามที่สมบูรณ์ รวมถึงได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่หลากหลายและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาค พร้อมการเป็นวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพและสามารถเสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) ในสถาบันอุดมศึกษา”

ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ในฐานะวิทยากรร่วมและผู้สังเกตการณ์อบรม พร้อมได้นำนักศึกษา จำนวน 8 คน จากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) ในสถาบันอุดมศึกษา” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี จากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพที่ดีต่อนักศึกษา และผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเหตุผลและจริยธรรมเป็นฐาน ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินชีวิตของตนในอนาคตอย่างเหมาะสมต่อไป

ผลการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยต่างแดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน

รายงานผลการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยต่างแดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน           ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อระหว่างวันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น มีหนังสือเชิญให้คณาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยต่างแดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผศ.ลุกมาน เจะกา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (นานาชาติ) อาจารย์ซูเฟียน บอสู อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชากฏหมายอิสลาม           ในการนี้ คณะเดินทางฯ ได้เข้าศึกษาดูงานและประสานทำความเข้าใจถึงแนวทางสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยทางงานราชการของประเทศจอร์แดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน ดังนี้ […]