รับสมัครกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครบรอบ 17 ปี

รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ การแข่งขันอนาซีด การประกวดหนังสั้น การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอาหรับ การประกวดตะรอนนุม