เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) ในสถาบันอุดมศึกษา”

ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ในฐานะวิทยากรร่วมและผู้สังเกตการณ์อบรม พร้อมได้นำนักศึกษา จำนวน 8 คน จากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) ในสถาบันอุดมศึกษา” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี จากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพที่ดีต่อนักศึกษา และผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเหตุผลและจริยธรรมเป็นฐาน ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินชีวิตของตนในอนาคตอย่างเหมาะสมต่อไป

ผลการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยต่างแดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน

รายงานผลการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยต่างแดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน           ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อระหว่างวันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น มีหนังสือเชิญให้คณาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยต่างแดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผศ.ลุกมาน เจะกา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (นานาชาติ) อาจารย์ซูเฟียน บอสู อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชากฏหมายอิสลาม           ในการนี้ คณะเดินทางฯ ได้เข้าศึกษาดูงานและประสานทำความเข้าใจถึงแนวทางสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยทางงานราชการของประเทศจอร์แดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน ดังนี้ […]

การต้อนรับคณะสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)

รายงานผลการต้อนรับคณะสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้ได้มอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นผู้เตรียมและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอาหรับ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปคือ ข้อมูลหนังสือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประมวลภาพการเข้าเยี่ยมของทั้งสองมหาวิทยาลัย ณ ประเทศอียิปต์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมที่เป็นผลจากข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ […]

ร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในมหกรรมวิชาการ FaIS Festival 2023 ณ วอศ. มอ.ปัตตานี

รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในมหกรรมวิชาการ FaIS Festival 2023ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อระว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้นำกลุ่มบุคลากร และนักศึกษาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จำนวน 19 คน เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในมหกรรมวิชาการ FaIS Festival 2023 ดังกล่าว ทั้งนี้มีรายการกิจกรรมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันทางงวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย คือ 1. การแข่งขันตอบปัญหา 4 ภาษา 2. การประกวดคัดลายมืออาหรับ (ประเภทนาซัค และประเภทสร้างสรรค์) 3. การประกวดแข่งขันอ่านคุฏบะห์ และ 4. การประกวดการอ่านอัลกุรอานผลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการฯ ดังกล่าว […]