อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมด้านการเงินการคลัง เพื่อสร้างภาวะผู้นำ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565จัดโดย ศูนยบริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ สถาบันฯ มนร.