การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประจำปี 2567

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประจำปี 2567รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปี 2567 โดยมีความร่วมมือกับศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สายสอนและวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา นั้นในการนี้ ได้รับบันทึกข้อความจากกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ อว 0608.01.4/ ว131 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2567 เรื่อง มอบเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ […]

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาใหม่ในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะทักษะภาษาอาหรับ โดยได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลในโครงการฯ จัดวางรูปแบบของกิจกรรม และจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และอุปกณ์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ ให้เรียบร้อย ทั้งยังได้มอบหมายให้มีจัดทำและเสนอคำสั่งแต่งตั้งเพื่อมอบหมายงานตามฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นนั้น พร้อมยังได้ชี้แจงถึงภาระหน้าที่และกรอบเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2567

เข้าร่วมสัมมนาเยาวชนอาเซียน “เยาวชนกับสันติภาพโลก ซึ่งจัดโดยสภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ในฐานะได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมได้นำนักศึกษา จำนวน 4 คน จากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมสัมมนาเยาวชนอาเซียน “เยาวชนกับสันติภาพโลก ซึ่งจัดโดยสภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2566 โดยมีคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบียคอยให้ความรู้ และชี้แนะให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสัมมนาทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งหมด 220 คน จากการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพที่ดีต่อนักศึกษา และผู้เข้าร่วมการสัมมนาให้มีความรู้ ความเข้าใจอิสลามที่สมบูรณ์ รวมถึงได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่หลากหลายและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาค พร้อมการเป็นวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพและสามารถเสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) ในสถาบันอุดมศึกษา”

ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ในฐานะวิทยากรร่วมและผู้สังเกตการณ์อบรม พร้อมได้นำนักศึกษา จำนวน 8 คน จากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) ในสถาบันอุดมศึกษา” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี จากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพที่ดีต่อนักศึกษา และผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเหตุผลและจริยธรรมเป็นฐาน ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินชีวิตของตนในอนาคตอย่างเหมาะสมต่อไป

ผลการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยต่างแดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน

รายงานผลการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยต่างแดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน           ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อระหว่างวันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น มีหนังสือเชิญให้คณาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยต่างแดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผศ.ลุกมาน เจะกา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (นานาชาติ) อาจารย์ซูเฟียน บอสู อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชากฏหมายอิสลาม           ในการนี้ คณะเดินทางฯ ได้เข้าศึกษาดูงานและประสานทำความเข้าใจถึงแนวทางสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยทางงานราชการของประเทศจอร์แดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน ดังนี้ […]

การต้อนรับคณะสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)

รายงานผลการต้อนรับคณะสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้ได้มอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นผู้เตรียมและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอาหรับ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปคือ ข้อมูลหนังสือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประมวลภาพการเข้าเยี่ยมของทั้งสองมหาวิทยาลัย ณ ประเทศอียิปต์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมที่เป็นผลจากข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ […]

ร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในมหกรรมวิชาการ FaIS Festival 2023 ณ วอศ. มอ.ปัตตานี

รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในมหกรรมวิชาการ FaIS Festival 2023ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อระว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้นำกลุ่มบุคลากร และนักศึกษาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จำนวน 19 คน เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในมหกรรมวิชาการ FaIS Festival 2023 ดังกล่าว ทั้งนี้มีรายการกิจกรรมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันทางงวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย คือ 1. การแข่งขันตอบปัญหา 4 ภาษา 2. การประกวดคัดลายมืออาหรับ (ประเภทนาซัค และประเภทสร้างสรรค์) 3. การประกวดแข่งขันอ่านคุฏบะห์ และ 4. การประกวดการอ่านอัลกุรอานผลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการฯ ดังกล่าว […]

รองอธิการบดีและคณะฯ ร่วมพิธีตะอฺซียะฮ์แก่ครอบครัวและร่วมละหมาดญะนาซะฮ์ (ดุอาอฺของพร) ให้แก่มัยยิดท่านจุฬาราชมนตรี

รองอธิการบดีและคณะฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อร่วมพิธีตะอฺซียะฮ์แก่ครอบครัวและร่วมละหมาดญะนาซะฮ์ (ดุอาอฺของพร) ให้แก่มัยยิดท่านจุฬาราชมนตรีที่ได้ถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ มัสยิดกลาง “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม”  จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ในวันที่ 23 ตุลาคม  ๒๕๖๖ ****** เช้าวันจันทร์ที่ 23  ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  สะแลแม อธิการบดีได้มอบหมายให้รศ.เจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ์  ผศ.อับดุลรอยะ บินเซ็ง และคณะ ประกอบด้วย ผศ.ดร.วันอิมรอน แวปา ดร.มัจดี โตะตาหยง ดร.มุฮัมหมัด อาซาซีย์ อ.อัลบาชีร อัชกูรีย์ อ.มุศลิห อาลี […]

ประมวลภาพ THE 4th BUKITTINGGI INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (BiCED) 2023“The Impact of Technology on Education and Social Dynamics”

THE 4th BUKITTINGGI INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (BiCED) 2023 “The Impact of Technology on Education and Social Dynamics” UNIVERSITAS SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI (UIN) 25 September 2023 ผู้เข้าร่วม ผศ.ดร.รอฮานี มาแจผศ.ดร.มุสลิม คาเรงผศ.ดร. มะนะพียะ เมาตีดร. ฮีซาม หะยีมะมิงผศ. ลุกมาน เจะกา