ประชุมเพื่อจัดทำคู่เทียบกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

เมือวันที่ 22 มีนาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรมีซี สาและ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำคู่เทียบกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องประชุม อัล-อิมาม อัล-ฆอซาลีย์ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การดำเนินงานระดับหลักสูตร การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) ใน Version 4.0 รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสองหลักสูตรในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับคณาจารย์สถาบันฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับคณาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มนร. ในวันสถาปบามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมด้านการเงินการคลัง เพื่อสร้างภาวะผู้นำ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565จัดโดย ศูนยบริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ สถาบันฯ มนร.

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เมื่อวันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น. สโมสรนักศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้จัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ “คณะกรรมการประจำสถาบันอิสลามฯ พบปะนักศึกษา” ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19” โดยอาจารย์อัศว์มันต์ บินยุโซ๊ะ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย

เมื่อวันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น. สโมสรนักศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้จัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ “คณะกรรมการประจำสถาบันอิสลามฯ พบปะนักศึกษา” ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19” โดยอาจารย์อัศว์มันต์ บินยุโซ๊ะ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)