ประชุมเพื่อจัดทำคู่เทียบกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

เมือวันที่ 22 มีนาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรมีซี สาและ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำคู่เทียบกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องประชุม อัล-อิมาม อัล-ฆอซาลีย์ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การดำเนินงานระดับหลักสูตร การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) ใน Version 4.0 รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสองหลักสูตรในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป