รายงานผลการต้อนรับคณะสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้ได้มอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นผู้เตรียมและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอาหรับ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปคือ ข้อมูลหนังสือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประมวลภาพการเข้าเยี่ยมของทั้งสองมหาวิทยาลัย ณ ประเทศอียิปต์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ กิจกรรมที่เป็นผลจากข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ อาทิเช่น การจัดทำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (นานาชาติ) การแลกเปลี่ยนอาจารย์ (อาจารย์ชาวอียิปต์มาประจำ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพทางทักษะภาษาอาหรับ (โครงการ/ กิจกรรม) การวัดประเมินผล และความพร้อมของห้องปฏิบัติการทางภาษา การให้บริการวิชาการด้านภาษาอาหรับ การประสานงานและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ การศึกษาดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และความร่วมมือว่าด้วยการต่างประเทศด้านการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ทั้งนี้ได้นำเสนอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา รวมทั้งได้ถ่ายภาพหมู่ก่อนส่งคณะกลับ
และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวาระคือ การจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์ภาษาอาหรับกับมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ณ ห้องประชุมสะบารัง โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี จากผลการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวปรากฏว่า ที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอต่างๆ และได้ปรับเป็นร่างบันทึกความเข้าใจเป็นการเบื้องต้น และภายหลังการประชุมเสร็จ 2 สัปดาห์ ทางผู้จัดการประชุม ได้ส่งร่างบันทึกความเข้าใจให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา และตรวจทานอีกครั้งด้วย

Leave a Comment