เข้าร่วมสัมมนาเยาวชนอาเซียน “เยาวชนกับสันติภาพโลก ซึ่งจัดโดยสภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ในฐานะได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมได้นำนักศึกษา จำนวน 4 คน จากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมสัมมนาเยาวชนอาเซียน “เยาวชนกับสันติภาพโลก ซึ่งจัดโดยสภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2566 โดยมีคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบียคอยให้ความรู้ และชี้แนะให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสัมมนาทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งหมด 220 คน จากการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพที่ดีต่อนักศึกษา และผู้เข้าร่วมการสัมมนาให้มีความรู้ ความเข้าใจอิสลามที่สมบูรณ์ รวมถึงได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่หลากหลายและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาค พร้อมการเป็นวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพและสามารถเสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย