ข่าวประชาสัมพันธ์

– AIAS NEWS –
  • ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • นักศึกษา-ทุนการศึกษา
  • รับสมัครนักศึกษา
  • วิจัยและตีพิมพ์
  • สมัครงาน
  • อบรม สัมนา ประชุม
หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ ICDIS 2023
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมมือกับป.ซาอุดีอาระเบีย พัฒนาระบบการศึกษา
สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
รับสมัครผู้เรียนของศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) มนร. ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานขับรถ ประเถทลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครพนักงานขับรถ สังกัดสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มนร.
รับสมัครขอทุนจากกองทุนสวัสดิการนักศึกษา สถาบันฯ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนศูนย์สาธิการศึกษา (ตาดีกา)
c1

รางวัล/ผลงาน

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2548

Center

ศูนย์บริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ มนร.

ศูนย์กลางการให้บริการวิชาการอิสลาม ภาษาอาหรับและภาษามลายูยาวี ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาคมอาเซียน

Journal

MENARA : Journal of Islamic and Contemporary Issues (M-JICI) / มนารอ

วารสารประเด็นอิสลามร่วมสมัย รับพิจารณาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการออนไลน์ ประเภทผลงานวิชาการประกอบด้วยบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์

Tadika

ศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม ตาดีกา มนร.

ศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม(ตาดีกา) ต้นแบบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างแก่ศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม(ตาดีกา)เครือข่ายมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และตาดีกาอื่นๆในพื้นที่ได้

ทำไมต้องเรา ??

055-contract-11
หลักสูตรนานาชาติ

เป็นหลักสูตรที่เตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ชื่นชอบในภาษาโดยเฉพาะ

015-answer
ห้องปฎิบัติที่เพียบพร้อม

เตรียมพร้อมห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาค้นขว้าได้ดีขึ้น

034-ebook
คณาจารย์ที่ให้ความรู้

คณาจารย์ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ได้รับความรู้จักเจ้าของภาษาโดยตรง

สถิติ

0
จำนวนนักศึกษา
0
จำนวนบุคลากร
0
จำนวนหลักสูตร
0
จำนวนห้องเรียน

กิจกรรม/ประมวลภาพ