เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) ในสถาบันอุดมศึกษา”

ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ในฐานะวิทยากรร่วมและผู้สังเกตการณ์อบรม พร้อมได้นำนักศึกษา จำนวน 8 คน จากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) ในสถาบันอุดมศึกษา” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี จากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพที่ดีต่อนักศึกษา และผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเหตุผลและจริยธรรมเป็นฐาน ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินชีวิตของตนในอนาคตอย่างเหมาะสมต่อไป