วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ผู้เข้าชม : 1212

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำทางการศึกษาวิทยาการอิสลามในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติในปี 2565

ปรัชญา : รู้แจ้ง ศรัทธามั่น คุณธรรม บูรณาการ สรรค์สร้างสังคมดุลยภาพ

“รู้แจ้ง”คือ รู้ลึก รู้กว้าง และรู้จริงในสาขาวิชาที่ศึกษา

“ศรัทธามั่น” คือ  ศรัทธาที่ถูกต้องหนักแน่นบนรากฐานแห่งความรู้

“คุณธรรม”คือ ความยำเกรงต่อพระเจ้า ประพฤติปฏิบัติดีเป็นนิสัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

“บูรณาการ”คือ  การเชื่อมโยงความรู้ความศรัทธาและคุณธรรมในทุกมิติของการดำเนินชีวิต

“สรรค์สร้างสังคมดุลยภาพ” คือ ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาสังคมสู่ความพอดี พอเพียง เสมอภาคและสมดุล

ปณิธาน 

มุ่งมั่นให้การศึกษาและบริการวิชาการอิสลาม ภาษาอาหรับ และภาษามลายู อย่างเป็นระบบ ทันสมัย  และบูรณาการ สู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับของชุมชนในท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

2. พัฒนางานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิชาการอิสลาม สังคมมุสลิม ภาษาอาหรับ และมลายู

3. บริการวิชาการที่บูรณาการหลักศาสนาอิสลาม ศิลปวัฒนธรรม ภาษามลายู และภาษาอาหรับ แก่ชุมชนและสังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ไม่ขัดต่อหลักการอิสลาม และรักษาสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และบุคลากรให้มีขีดความสามารถ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีมาตรฐานระดับสากล

วัฒนธรรม/ค่านิยมหลัก

วัฒนธรรม/ค่านิยมหลักขององค์กร สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นลักษณะของความเป็นสถาบันอิสลามฯ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และคุณค่าที่ดีงามของบุคลากรที่มีอยู่และที่ต้องการพัฒนาหล่อหลอมให้เป็นแก่นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ขององค์กรและสังคมส่วนรวม ภายใต้หลักคำสอนแห่งอัลกุรอานและแบบอย่างอันดีงามของท่านศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นค่านิยมหลัก 6 อ. ดังนี้

1. อะซัม: ปณิธานที่แน่วแน่ในการทำงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

2. อะมัล: การกระทำอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เป็นอะมัลศอลิฮ

3. อิตกอน : ความละเอียด เป็นระเบียบ สะอาด และรอบคอบในการทำงาน

4. อะหฺสัน: การรักษามาตรฐานและพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้น

5. อัดวัม: ความต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยและเกิดทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน

6. อิควานัน : ความเป็นพี่น้อง ความรัก ความเอื้ออาทร และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลักของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา คือ ศักยภาพด้านภาษาอาหรับ ภาษามลายู และวิชาการอิสลามเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่น และการเชื่อมความสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียน ประเทศอาหรับและโลกมุสลิม

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSonline regis button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل