วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ผู้เข้าชม : 817

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำทางการศึกษาวิทยาการอิสลามในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติในปี 2565

ปรัชญา : รู้แจ้ง ศรัทธามั่น คุณธรรม บูรณาการ สรรค์สร้างสังคมดุลยภาพ

“รู้แจ้ง”คือ รู้ลึก รู้กว้าง และรู้จริงในสาขาวิชาที่ศึกษา

“ศรัทธามั่น” คือ  ศรัทธาที่ถูกต้องหนักแน่นบนรากฐานแห่งความรู้

“คุณธรรม”คือ ความยำเกรงต่อพระเจ้า ประพฤติปฏิบัติดีเป็นนิสัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

“บูรณาการ”คือ  การเชื่อมโยงความรู้ความศรัทธาและคุณธรรมในทุกมิติของการดำเนินชีวิต

“สรรค์สร้างสังคมดุลยภาพ” คือ ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาสังคมสู่ความพอดี พอเพียง เสมอภาคและสมดุล

ปณิธาน 

มุ่งมั่นให้การศึกษาและบริการวิชาการอิสลาม ภาษาอาหรับ และภาษามลายู อย่างเป็นระบบ ทันสมัย  และบูรณาการ สู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับของชุมชนในท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

2. พัฒนางานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิชาการอิสลาม สังคมมุสลิม ภาษาอาหรับ และมลายู

3. บริการวิชาการที่บูรณาการหลักศาสนาอิสลาม ศิลปวัฒนธรรม ภาษามลายู และภาษาอาหรับ แก่ชุมชนและสังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ไม่ขัดต่อหลักการอิสลาม และรักษาสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และบุคลากรให้มีขีดความสามารถ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีมาตรฐานระดับสากล

วัฒนธรรม/ค่านิยมหลัก

วัฒนธรรม/ค่านิยมหลักขององค์กร สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นลักษณะของความเป็นสถาบันอิสลามฯ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และคุณค่าที่ดีงามของบุคลากรที่มีอยู่และที่ต้องการพัฒนาหล่อหลอมให้เป็นแก่นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ขององค์กรและสังคมส่วนรวม ภายใต้หลักคำสอนแห่งอัลกุรอานและแบบอย่างอันดีงามของท่านศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นค่านิยมหลัก 6 อ. ดังนี้

1. อะซัม: ปณิธานที่แน่วแน่ในการทำงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

2. อะมัล: การกระทำอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เป็นอะมัลศอลิฮ

3. อิตกอน : ความละเอียด เป็นระเบียบ สะอาด และรอบคอบในการทำงาน

4. อะหฺสัน: การรักษามาตรฐานและพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้น

5. อัดวัม: ความต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยและเกิดทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน

6. อิควานัน : ความเป็นพี่น้อง ความรัก ความเอื้ออาทร และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลักของสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา คือ ศักยภาพด้านภาษาอาหรับ ภาษามลายู และวิชาการอิสลามเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่น และการเชื่อมความสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียน ประเทศอาหรับและโลกมุสลิม

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved