รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร สาขาวิชากฎหมายอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้เข้าชม : 19

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร สาขาวิชากฎหมายอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.หมะหมูด  หะยีหมัด เป็นประธานกรรมการประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภา วังศิริกุล และอาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ เป็นกรรมการประเมิน ทั้งนี้มีรองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และคณาจารย์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้ให้การต้อนรับ และให้ความร่วมมือตลอดการประเมินComment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved