ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับนานาชาติ
ผู้เข้าชม : 275

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ 2556) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ และอาจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ เป็นกรรมการ ร่วมประเมินฯ ในครั้งนี้Comment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan buttonสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved