รับสมัครกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ครบรอบ 17 ปี

รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ การแข่งขันอนาซีด การประกวดหนังสั้น การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอาหรับ การประกวดตะรอนนุม

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เมื่อวันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น. สโมสรนักศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้จัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ “คณะกรรมการประจำสถาบันอิสลามฯ พบปะนักศึกษา” ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19” โดยอาจารย์อัศว์มันต์ บินยุโซ๊ะ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย

เมื่อวันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น. สโมสรนักศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้จัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ “คณะกรรมการประจำสถาบันอิสลามฯ พบปะนักศึกษา” ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19” โดยอาจารย์อัศว์มันต์ บินยุโซ๊ะ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

กระบวนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกมุสลิม

สาขาวิชากฎหมายอิสลาม ชั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่องกระบวนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายฮัมการ์ มะวิง ดะโต๊ะยุติธรรมประจำศาลครอบครัวและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากร ให้ความรู้