เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) ในสถาบันอุดมศึกษา”

ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ในฐานะวิทยากรร่วมและผู้สังเกตการณ์อบรม พร้อมได้นำนักศึกษา จำนวน 8 คน จากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) ในสถาบันอุดมศึกษา” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี จากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพที่ดีต่อนักศึกษา และผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเหตุผลและจริยธรรมเป็นฐาน ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินชีวิตของตนในอนาคตอย่างเหมาะสมต่อไป

ผลการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยต่างแดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน

รายงานผลการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยต่างแดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน           ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อระหว่างวันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น มีหนังสือเชิญให้คณาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยต่างแดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผศ.ลุกมาน เจะกา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (นานาชาติ) อาจารย์ซูเฟียน บอสู อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชากฏหมายอิสลาม           ในการนี้ คณะเดินทางฯ ได้เข้าศึกษาดูงานและประสานทำความเข้าใจถึงแนวทางสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยทางงานราชการของประเทศจอร์แดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน ดังนี้ […]

การต้อนรับคณะสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)

รายงานผลการต้อนรับคณะสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้ได้มอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นผู้เตรียมและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอาหรับ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปคือ ข้อมูลหนังสือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประมวลภาพการเข้าเยี่ยมของทั้งสองมหาวิทยาลัย ณ ประเทศอียิปต์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมที่เป็นผลจากข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ […]

ร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในมหกรรมวิชาการ FaIS Festival 2023 ณ วอศ. มอ.ปัตตานี

รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในมหกรรมวิชาการ FaIS Festival 2023ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อระว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้นำกลุ่มบุคลากร และนักศึกษาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จำนวน 19 คน เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในมหกรรมวิชาการ FaIS Festival 2023 ดังกล่าว ทั้งนี้มีรายการกิจกรรมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันทางงวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย คือ 1. การแข่งขันตอบปัญหา 4 ภาษา 2. การประกวดคัดลายมืออาหรับ (ประเภทนาซัค และประเภทสร้างสรรค์) 3. การประกวดแข่งขันอ่านคุฏบะห์ และ 4. การประกวดการอ่านอัลกุรอานผลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการฯ ดังกล่าว […]

รองอธิการบดีและคณะฯ ร่วมพิธีตะอฺซียะฮ์แก่ครอบครัวและร่วมละหมาดญะนาซะฮ์ (ดุอาอฺของพร) ให้แก่มัยยิดท่านจุฬาราชมนตรี

รองอธิการบดีและคณะฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อร่วมพิธีตะอฺซียะฮ์แก่ครอบครัวและร่วมละหมาดญะนาซะฮ์ (ดุอาอฺของพร) ให้แก่มัยยิดท่านจุฬาราชมนตรีที่ได้ถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ มัสยิดกลาง “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม”  จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ในวันที่ 23 ตุลาคม  ๒๕๖๖ ****** เช้าวันจันทร์ที่ 23  ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  สะแลแม อธิการบดีได้มอบหมายให้รศ.เจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ์  ผศ.อับดุลรอยะ บินเซ็ง และคณะ ประกอบด้วย ผศ.ดร.วันอิมรอน แวปา ดร.มัจดี โตะตาหยง ดร.มุฮัมหมัด อาซาซีย์ อ.อัลบาชีร อัชกูรีย์ อ.มุศลิห อาลี […]

ประมวลภาพ THE 4th BUKITTINGGI INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (BiCED) 2023“The Impact of Technology on Education and Social Dynamics”

THE 4th BUKITTINGGI INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (BiCED) 2023 “The Impact of Technology on Education and Social Dynamics” UNIVERSITAS SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI (UIN) 25 September 2023 ผู้เข้าร่วม ผศ.ดร.รอฮานี มาแจผศ.ดร.มุสลิม คาเรงผศ.ดร. มะนะพียะ เมาตีดร. ฮีซาม หะยีมะมิงผศ. ลุกมาน เจะกา