Departments

Scholarship

Admision

Our Works

Skill Development & Training

What do you think is better to receive after each lesson: a lovely looking badge or important skills you can immediately put into practice. There is really no magic to it

8932.jpg
hr93.jpg

Just Everything You Need for
Your Institute or University

0
Total Students
0
Library Book
0
Expert Instructor
0
Available Courses
Popular Courses

Our Latest Course

Upcoming Events

Our Works

Best Solution for Skill Development

What do you think is better to receive after each lesson: a lovely looking badge or important skills you can immediately put into practice. There is really no magic to it

h9723.jpg
h5903.jpg

Taking Education to Next
Level with Technology

Latest Blog

Have a Look Our Blog

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประจำปี 2567

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประจำปี 2567รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปี 2567 โดยมีความร่วมมือกับศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาใหม่ในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะทักษะภาษาอาหรับ โดยได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลในโครงการฯ จัดวางรูปแบบของกิจกรรม และจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และอุปกณ์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ ให้เรียบร้อย ทั้งยังได้มอบหมายให้มีจัดทำและเสนอคำสั่งแต่งตั้งเพื่อมอบหมายงานตามฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นนั้น พร้อมยังได้ชี้แจงถึงภาระหน้าที่และกรอบเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 –