ประชุมเพื่อจัดทำคู่เทียบกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

เมือวันที่ 22 มีนาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรมีซี สาและ ประธานหลักสูตรฯ