หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
B.A. Islamic Studies

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 081-098 37 56 (ดร.ตัรมีซี สาและ – ประธานหลักสูตร), 081-4782872 (ผศ.ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์) / โทรสาร 0-7370-9030 ต่อ 3555

E-mail: aias_tarmisi@hotmail.com/ aias_pnu@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.aias.pnu.ac.th