หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับนานาชาติ
B.A. Arabic