ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Anis Pattanaprichawong
anis.p@pnu.ac.th
081 478 2872

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรมีซี สาและ
Asst.Prof.Dr.Tarmisi  Salaeh
tarmisi.s@pnu.ac.th
081 098 3756
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง
Asst.Prof.Dr.Abdulroya Benseng
abdulroya.b@pnu.ac.th
089 657 1634
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมมัด อูมูดี
Asst.Prof.Dr.Muhammad Umudee
muhammad.u@pnu.ac.th 
083 196 5777
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน และประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอิมรอน แวปา
Asst.Prof.Dr.Wan imron  Waepa
waeamrene.w@pnu.ac.th
094 597 2119
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

นางสาวซารีนา หะยีอาลี
Ms.Zareena Hajeealee
xxxxxxxx@pnu.ac.th
086 475 1630
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา