อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุสลิม คาเรง
Asst.Prof.Dr.Mutsalim  Khareng
mutsalim.k@pnu.ac.th
087 889 5496

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะนะพียะ เมาตี
Asst.Prof.Dr.Manapiyah  Maoti
manapiyah.m@pnu.ac.th
089 295 3322

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรมีซี สาและ
Asst.Prof.Dr.Tarmisi  Salaeh
tarmisi.s@pnu.ac.th
081 098 3756

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอิมรอน แวปา
Asst.Prof.Dr.Wan imron  Waepa
waeamrene.w@pnu.ac.th
094 597 2119

ดร.ฮีชาม หะยีมะมิง
Dr.Hisam  Hayimaming
hisam.h@pnu.ac.th
090 478 1410

อาจารย์กูอับดุลมูฮัยย์มิน ยูโซ๊ะ
Mr.Ku Abdul Muhaimin  Yusof
muhaimin.y@pnu.ac.th
095 034 1223