อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาอิสลามศึกษา ปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมมัด อูมูดี
Asst.Prof.Dr.Muhammad  Umudee
muhammad.u@pnu.ac.th
083 196 5777

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พันาปรีชาวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Anis  Pattanaprichawong
anis.p@pnu.ac.th
081 478 2872

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะนะพียะ เมาตี
Asst.Prof.Dr.Manapiyah  Maoti
manapiyah.m@pnu.ac.th
089 295 3322