อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอาหรับ หลักสูตรนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอเซะ หะมีแย
Asst.Prof.Dr.Abdurashid  Hameeyae
abdurashid.h@pnu.ac.th
086 298 3065

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮำมัด วาเล็ง
Asst.Prof.Dr.Moohammad  Waleng
moohammad.w@pnu.ac.th
086 957 3575

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาอีชะห์ แวมามะ
Asst.Prof.Mrs.A-eshah  Waemamah
aeshah.w@pnu.ac.th
089 977 9912

ดร.ยาเซร์ วาเตะ
Dr.Yasir  Wateh
yasir.w@pnu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลุกมาน เจะกา
Mr.Lookman  Chaka
lookman.c@pnu.ac.th
098 984 5205

อาจารย์สุรยาณี อาลีมามะ
Mr.Suryanee  Aleemama
suryanee.a@pnu.ac.th
063 095 2704