อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชากฎหมายอิสลาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิบรอเฮง ดอเลาะ
Asst.Prof.Dr.Ibrorheng  Dorloh
ibrorheng.d@pnu.ac.th
086 491 9792

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง
Asst.Prof.Dr.Abdulroya Benseng
abdulroya.b@pnu.ac.th
089 657 1634

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานี มาแจ
Asst.Prof.Dr.Rohanee  Machae
rohanee.m@pnu.ac.th
098 073 9975

อาจารย์ซูเฟียน บอสู
Mr.Sufian  Bosu
sufian.b@pnu.ac.th
095 035 0220

อาจารย์สมชาย ภูมิมาโนช
Mr.Somchai  Poomimanot
somchai.p@pnu.ac.th
084 710 2588