อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมด้านการเงินการคลัง เพื่อสร้างภาวะผู้นำ

ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
จัดโดย ศูนยบริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ สถาบันฯ มนร.

Leave a Comment