ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Anis Pattanaprichawong
anis.p@pnu.ac.th
081 478 2872

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง
Asst.Prof.Dr.Abdulroya Benseng
abdulroya.b@pnu.ac.th
089 657 1634

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการบริการวิชาการและ
บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรมีซี สาและ
Asst.Prof.Dr.Tarmisi  Salaeh
tarmisi.s@pnu.ac.th
081 098 3756

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประกันคุณภาพและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมมัด อูมูดี
Asst.Prof.Dr.Muhammad Umudee
muhammad.u@pnu.ac.th 
083 196 5777

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและนโยบาย วิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์

นางวาสนา มะเจะแน
Mrs.Watsana Machenae
watsana.m@pnu.ac.th
085 895 4318

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ