ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Anis Pattanaprichawong
anis.p@pnu.ac.th
081 478 2872

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง
Asst.Prof.Dr.Abdulroya Benseng
abdulroya.b@pnu.ac.th
089 657 1634

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ
และ
บัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรมีซี สาและ
Asst.Prof.Dr.Tarmisi  Salaeh
tarmisi.s@pnu.ac.th
081 098 3756

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมมัด อูมูดี
Asst.Prof.Dr.Muhammad Umudee
muhammad.u@pnu.ac.th 
083 196 5777

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน วิจัย
และประกันคุณภาพ

นางวาสนา มะเจะแน
Mrs.Watsana Machenae
watsana.m@pnu.ac.th
085 895 4318

ผอ.กองพัฒนานักศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงาน ผอ.สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา