ผศ.ดร.หะสัน หมัดหมาน
Asst.Prof.Dr.Hasan Madmarn

2549-2550

รองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์
Assoc.Prof.Cheloh  khaekphong

2550-2563

รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Anis Pattanaprichawong

2563-ปัจจุบัน