อบรมการเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ

เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน อบรมการเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์ และยกย่องเชิดชูเกียรติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี  เจ๊ะหะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและวิจัยวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  ตรงกับวันที่ 22 รอญับ ฮ.ศ.1443เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน   อบรมการเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์ และยกย่องเชิดชูเกียรติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี  เจ๊ะหะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและวิจัย วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  ตรงกับวันที่ 22 รอญับ […]