กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาใหม่ในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะทักษะภาษาอาหรับ โดยได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลในโครงการฯ จัดวางรูปแบบของกิจกรรม และจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และอุปกณ์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ ให้เรียบร้อย ทั้งยังได้มอบหมายให้มีจัดทำและเสนอคำสั่งแต่งตั้งเพื่อมอบหมายงานตามฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นนั้น พร้อมยังได้ชี้แจงถึงภาระหน้าที่และกรอบเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2567