พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับคณาจารย์สถาบันฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับคณาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มนร. ในวันสถาปบามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565