เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน

 

อบรมการเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์

และยกย่องเชิดชูเกียรติ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี  เจ๊ะหะ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและวิจัย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  ตรงกับวันที่ 22 รอญับ ฮ.ศ.1443
เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Leave a Comment