คณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิบรอเฮง ดอลาะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุสลิม คาเรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานี มาแจ
3อ.อาอีชะห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาอีชะห์ แวมามะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แวอัมแร แวปา
4อ.ลุกมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลุกมาน เจะกา