อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาอิสลามศึกษา ปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมมัด อูมูดี
Asst.Prof.Dr.Muhammad  Umudee
muhammad.u@pnu.ac.th
083 196 5777

หัวหน้าสาขาวิชา

009

รองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์
Assoc.Prof.Cheloh  khaekphong
cheloh.k@pnu.ac.th
086 963 5826

รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พันาปรีชาวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Anis  Pattanaprichawong
anis.p@pnu.ac.th
081 478 2872