หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
B.A. Islamic Studies

กิจกรรมการเรียนการสอน

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 087 889 5496 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุสลิม คาเรง – ประธานหลักสูตร), 081 478 2872 (ผศ.ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์) / โทรสาร 0-7370-9030 ต่อ 3555

E-mail: mutsalim.k@pnu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.aias.pnu.ac.th