รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในมหกรรมวิชาการ FaIS Festival 2023
ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อระว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้นำกลุ่มบุคลากร และนักศึกษาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จำนวน 19 คน เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในมหกรรมวิชาการ FaIS Festival 2023 ดังกล่าว ทั้งนี้มีรายการกิจกรรมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันทางงวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย คือ 1. การแข่งขันตอบปัญหา 4 ภาษา 2. การประกวดคัดลายมืออาหรับ (ประเภทนาซัค และประเภทสร้างสรรค์) 3. การประกวดแข่งขันอ่านคุฏบะห์ และ 4. การประกวดการอ่านอัลกุรอาน
ผลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการฯ ดังกล่าว ปรากฏผลการแข่งขันที่นักศึกษาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาได้รับรางวัล ประกอบด้วย 5 รางวัล ดังนี้

1. การประกวดแข่งขันอ่านคุฏบะห์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอับดุลบาซีร มะปีเยาะ

2. การประกวดคัดลายมืออาหรับ (ประเภทนาซัค และประเภทสร้างสรรค์)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทนาซัค) ได้แก่ นางสาวฮาลีเมาะ เจ๊ะและ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทสร้างสรรค์) ได้แก่ นายสานูซี อาแวบือซา

4. การแข่งขันตอบปัญหา 4 ภาษา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบด้วย นางสาวซาฟูเร๊าะ หะยีมะตะโละ นางสาวมารวะห์ แดมะยุ
นางสาวมูนา มิงประเละ และนางสาวรุชดา มาลา

4. การประกวดการอ่านอัลกุรอาน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายมูฮัมหมัดบูคอรี ดือราแม็ง

Leave a Comment