รศ.ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Anis  Pattanaprichawong
anis.p@pnu.ac.th
(66) 81 478 2872

ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

ผศ.ดร.มะนะพียะ เมาตี
Asst.Prof.Dr.Manapiyah  Maoti
 manapiyah.m@pnu.ac.th
 (66) 89 295 3322

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง
Asst.Prof.Dr.Abdulroya Benseng
abdulroya.b@pnu.ac.th
(66) 89 657 1634

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.มะนะพียะ เมาตี
Asst.Prof.Dr.Manapiyah  Maoti
manapiyah.m@pnu.ac.th
(66) 89 295 3322

รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน วิจัย และประกันคุณภาพ

วาสนา มะเจะแน
Watsana Machenae
watsana.m@pnu.ac.th
(66) 85 895 4318

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ