รายงานผลการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยต่างแดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน

          ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อระหว่างวันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น มีหนังสือเชิญให้คณาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาไทยต่างแดน ณ กรุง
อัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน ประกอบด้วย

  1. ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  2. ผศ.ลุกมาน เจะกา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอาหรับ (นานาชาติ)
  3. อาจารย์ซูเฟียน บอสู อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สาขาวิชากฏหมายอิสลาม

          ในการนี้ คณะเดินทางฯ ได้เข้าศึกษาดูงานและประสานทำความเข้าใจถึงแนวทางสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยทางงานราชการของประเทศจอร์แดน ณ กรุงอัมมาน และเมืองอิรบิด ประเทศจอร์แดน ดังนี้

  1. เข้าพบและหารือกับท่านเอกอัคราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานทูตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอัมมาน
  2. เข้าพบและหารือกับคณะผู้บริหาร 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเจอรัช ณ เมืองเจอรัช และ มหาวิทยาลัย ญัรมูค ณ เมืองอิรบิด
  3. พบปะกับสมาคมนักศึกษาไทยในประเทศจอร์แดน

          ดังกล่าวนี้ คณะเดินทางฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมได้หารือแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และในแต่ละสถานที่ที่เข้าพบยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจ และพร้อมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยจากประเทศจอร์แดนด้วย

Leave a Comment