ประวัติความเป็นมา

      สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาการอิสลามในระดับอุดมศึกษา สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม และสาขาวิชาภาษาอาหรับในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 โดยได้รับความอนุเคราะห์ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ เริ่มเปิดรับนักศึกษาและดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2550 ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา และในปีการศึกษา 2556 เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)

      ปัจจุบัน สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชากฎหมายอิสลามและสาขาวิชาภาษาอาหรับแล้วจำนวน 9 รุ่น รวมจำนวน 808  คน

     สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา เดิมตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารเรียนรวมและสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2553 จนถึงปัจจุบัน

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีชื่อภาษาอังกฤษ : Academy of Islamic and Arabic Studies  และชื่อภาษาอาหรับ : والعربية الإسلامية الدراسات أكاديمية

สีประจำสถาบัน : เขียวเข้ม