ผู้บริหาร วิทยาเขตปัตตานี

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดี
  niwat.kpsu.ac.th

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
  imjit.lpsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี
  montira.lpsu.ac.th
ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี
  bordin.wpsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง
ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน
วิทยาเขตปัตตานี
  nopporn.rpsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน
วิทยาเขตปัตตานี
   attachai.upsu.ac.th


ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์เล็ก แซ่จิว
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี
  lek.jpsu.ac.th
อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
วิทยาเขตปัตตานี
  nursahida.upsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี
  aruneewan.npsu.ac.th
อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ
วิทยาเขตปัตตานี
  nawamon.ypsu.ac.th
ดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี
   eaknarin.rpsu.ac.th


คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
  ekkarin.spsu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สหกะโร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  kannika.sahpsu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  prajuab.ypsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
  sirichai.ppsu.ac.th
อาจารย์ภักดี ต่วนศิริ
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
   phakdee.tupsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม
   muhammadroflee.wpsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
   surawut.cpsu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
   rohani.jpsu.ac.th