ผู้บริหาร
ผู้เข้าชม : 1782


รศ.เจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ์
Assoc.Prof.Cheloh  Khaekphong
 cheloh_ias@hotmail.com
 (66) 91 848 5132

ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
Dean


ผศ.ดร.มะนะพียะ เมาตี
Asst.Prof.Dr.Manapiyah  Maoti
 maoti_pnu@yahoo.co.th
 (66) 89 295 3322

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
Deputy Dean

 

 


ผศ.ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์
Asst.Prof.Dr.Anis  Pattanaprichawong
 anis_10104@yahoo.com
 (66) 81 478 2872

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
Deputy Dean

 


ผศ.ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง
Asst.Prof.Dr.Abdulroya Benseng
 abido_b@hotmail.com
 (66) 89 657 1634

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน วิจัย และบริการวิชาการ
Deputy Dean

 


วาสนา มะเจะแน
Watsana Machenae
 wasana.pnu@gmail.com
 (66) 85 895 4318

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
Head of Dean office

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved