ประวัติสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
ผู้เข้าชม : 2019

ประวัติความเป็นมา

      สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาการอิสลามในระดับอุดมศึกษา สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม และสาขาวิชาภาษาอาหรับในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 โดยได้รับความอนุเคราะห์ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ เริ่มเปิดรับนักศึกษาและดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2550 ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา และในปีการศึกษา 2556 เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)

      ปัจจุบัน สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชากฎหมายอิสลามและสาขาวิชาภาษาอาหรับแล้วจำนวน 9 รุ่น รวมจำนวน 808  คน

     สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา เดิมตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารเรียนรวมและสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2553 จนถึงปัจจุบัน

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีชื่อภาษาอังกฤษ : Academy of Islamic and Arabic Studies  และชื่อภาษาอาหรับ : والعربية الإسلامية الدراسات أكاديمية

สีประจำสถาบัน : เขียวเข้ม

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved