ประวัติสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
ผู้เข้าชม : 2898

ประวัติความเป็นมา

      สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาการอิสลามในระดับอุดมศึกษา สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม และสาขาวิชาภาษาอาหรับในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 โดยได้รับความอนุเคราะห์ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ เริ่มเปิดรับนักศึกษาและดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2550 ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา และในปีการศึกษา 2556 เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)

      ปัจจุบัน สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชากฎหมายอิสลามและสาขาวิชาภาษาอาหรับแล้วจำนวน 9 รุ่น รวมจำนวน 808  คน

     สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา เดิมตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารเรียนรวมและสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2553 จนถึงปัจจุบัน

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มีชื่อภาษาอังกฤษ : Academy of Islamic and Arabic Studies  และชื่อภาษาอาหรับ : والعربية الإسلامية الدراسات أكاديمية

สีประจำสถาบัน : เขียวเข้ม

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSonline regis button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل