ประวัติสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
ผู้เข้าชม : 897

ประวัติความเป็นมา

        สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาเป็นสถาบันในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก่อกำเนิดขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรียกร้องให้มีสถาบันการศึกษาอิสลามในระดับอุดมศึกษา จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนของศาสนา ขนบธรรม เนียมประเพณีและเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมสมัย เพื่อรักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามดั้งเดิมของท้องถิ่น สถาบันอิสลามและอิสลามศึกษาจึงได้รับการอนุมัติให้มีการก่อตั้งขึ้นตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษาอิสลามในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งความอนุเคราะห์ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ บนรากฐานแนวคิดและปรัชญา “รู้แจ้ง ศรัทธามั่น คุณธรรม บูรณาการ สร้างสรรค์สังคมดุลยภาพ”

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ได้เปิดดำเนินการหลักสูตรและรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ นักศึกษารุ่นแรกมีจำนวน ๑๙ คน และทุกคนมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาสสถาบันได้จัดเตรียมหอพักให้นักศึกษาได้อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว และจัดการเรียนการสอน ณ ที่ทำการเดิม คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ๖รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารเรียนรวมและสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาตราบจนถึงปัจจุบัน 

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan buttonสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved