ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA)
ผู้เข้าชม : 792

ประกาศวันที่ 14 มิ.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 792

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงสร้าง

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลผู้บริหาร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

อำนาจหน้าที่

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อมูลการติดต่อ

การส่งเสริมความโปร่งใส

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Q&A

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Social Network

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การบริหารงาน / แผนดำเนินงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

การปฏิบัติงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การให้บริการ

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

E-Service

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การบริหารเงินงบประมาณ

มาตรการป้องกันการรับสินบน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

แผนการจัดซื่อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

สรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

รายงานผลการจัดซื่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 


Comment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSonline regis button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل