ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA)
ผู้เข้าชม : 222

ประกาศวันที่ 14 มิ.ย. 2562 ผู้เข้าชม : 222

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงสร้าง

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลผู้บริหาร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

อำนาจหน้าที่

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อมูลการติดต่อ

การส่งเสริมความโปร่งใส

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Q&A

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Social Network

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การบริหารงาน / แผนดำเนินงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

การปฏิบัติงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การให้บริการ

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

E-Service

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การบริหารเงินงบประมาณ

มาตรการป้องกันการรับสินบน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

แผนการจัดซื่อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

สรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

รายงานผลการจัดซื่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 


Comment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved